Privacybescherming

Wij blijven aan uw privacybescherming werken. Sommige maatregelen die hieronder staan, worden nog verder uitgewerkt. 

Zorgvuldigheid, behoorlijkheid, juistheid

Persoonsgegevens vragen wij op uit authentieke bronnen of bij uzelf. Daardoor is de kans op fouten bij de registratie klein.

Rechtmatigheid

Onze informatiesystemen zijn of worden zo ingericht dat alleen persoonsgegevens worden verzameld voor een omschreven doel. Meestal verwerken wij persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te voeren. Soms verwerken wij persoonsgegevens enkel omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Gevoelige gegevens over ras, etnische afkomst, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheid, seksuele geaardheid en het burgerservicenummer leggen wij in principe niet vast. In een aantal gevallen is het wel nodig om die gegevens vast te leggen, bijvoorbeeld bij vingerafdrukken voor een identiteitsbewijs en gezondheidsgegevens voor ondersteuning en (jeugd)hulp. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens van u die nodig zijn om onze taken te kunnen uitvoeren.

Bewaartermijn

Als bewaartermijnen bekend zijn, staan deze opgenomen in ons ‘Register van verwerkingsactiviteiten’.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht over uw persoonsgegevens. Als wij met collega’s moeten overleggen over uw zaak en er staan gevoelige persoonsgegevens over u in het dossier, dan delen wij die gegevens alleen als dat noodzakelijk is.

Persoonsgegevens delen

Als persoonsgegevens moeten worden uitgewisseld met (keten)partners, zoals bijvoorbeeld zorginstellingen of politie, dan zorgen wij voor het vastleggen van regels over privacybescherming. Met partijen die voor en namens ons uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten. Daarin zijn afspraken opgenomen over de eisen die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. Dat zijn dezelfde eisen als waaraan wij zelf moeten voldoen.

Register van verwerkingsactiviteiten

Wij hebben een register van verwerkingen van persoonsgegevens. Dat geeft een overzicht van alle soorten verwerkingen voor de uitvoering van onze taken. Het Register van verwerkingsactiviteiten is openbaar en staat onderaan deze pagina.

Privacyrechten

De rechten over uw eigen persoonsgegevens zijn opgenomen in het document ‘Privacyrechten’.

Onze informatiesystemen

Onze fysieke beveiligingsmaatregelen van onze informatiesystemen staan in het ‘Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid’.

Veilig mailen

Wij hebben een technische voorziening om e-mailberichten versleuteld te verzenden als dat nodig is. 

Datalekken

Is er een datalek? Dan gaat direct ons datalekprotocol in werking. Zijn  uw persoonsgegevens betrokken bij een ernstig datalek? Dan brengen wij u op de hoogte. Wij doen er alles aan om de gevolgen van een datalek te beperken en herhaling te voorkomen.

Bewustwording medewerkers

Wij werken aan de bewustwording van privacy gevoeligheid van onze medewerkers door dit regelmatig onder de aandacht te brengen en met richtlijnen en instructies. Daarvoor hebben wij privacyjuristen en een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst.