Vastgesteld 16 Juli 2020

Doel van de duurzaamheidsraad: Het bevorderen en versnellen van duurzaamheid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de implementatie ervan.

Algemeen

 1. De duurzaamheidsraad (verder: de raad) adviseert, gevraagd en ongevraagd, op strategisch en tactisch niveau, het college van B&W inzake duurzaamheid.
 2. De raad volgt het door de gemeente opgestelde beleid, maar heeft de vrijheid om in voorkomende gevallen aspecten toe te voegen of weg te laten.
 3. De raad streeft na om het resultaat van initiatieven op het gebied van duurzaamheid te maximaliseren.
 4. De raad is onafhankelijk, niet politiek georiënteerd en bedrijft geen politiek. Zij respecteert vanzelfsprekend de politieke besluitvormig.
 5. De raad, noch haar individuele leden, heeft direct of indirect, financieel of commercieel belang in haar werk. In gevallen waar belangenverstrengeling kan voorkomen wordt dit in de raad ingebracht en besproken.
 6. De leden van de raad vervullen hun functie zonder bezoldiging, noch zullen zij enige vergoeding accepteren van derden.

Organisatie, werkwijze en verantwoording

 1. De leden van de raad wijzen - uit eigen gelederen - een voorzitter en een secretaris aan, die in functie blijven voor de duur van maximaal drie jaar, met mogelijk eenmalige herbenoeming voor de periode van drie jaar.
 2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, de leden doen voorstellen van agendaonderwerpen aan de secretaris, die in overleg met de voorzitter, de agenda van de vergadering samenstelt.
 3. De raad stelt een jaaragenda op, waarbij onderwerpen in grote lijnen worden benoemd en ingepland die zinvol zijn om dan te behandelen. Hierbij wordt ook afgestemd met de gemeentelijke beleids- en begrotingscyclus en met de activiteiten planning van betrokken ambtenaren.
 4. De raad wordt bijgestaan door ambtenaren van de gemeente, maar is zelf verantwoordelijk voor haar agenda en handelen.
 5. De raad krijgt ambtelijke ondersteuning voor haar vergaderingen op het gebied van verslaglegging en actie-registratie.
 6. Door de gemeente of door haar ambtelijk apparaat wordt aan de raad relevante informatie ter beschikking gesteld en wordt de raad actief geïnformeerd over actualiteiten betreffende duurzaamheid. De leden van de raad kunnen ook zelf stukken inbrengen.
 7. De raad zal minimaal één keer per jaar zonder ambtenaren vergaderen en dan o.m. haar eigen functioneren evalueren.
 8. De raad rapporteert minimaal jaarlijks over haar inspanningen en haar resultaten aan het College van B&W.

Besluitvorming

 1. De raad besluit bij meerderheid van alle leden.
 2. Bij het staken der stemmen, wordt geen besluit genomen.
 3. Indien de raad advies uitbrengt waarbij unanimiteit ontbreekt, wordt het percentage van de raadsleden gegeven, dat het eens is met het advies.

Uitbrengen advies

 1. Vastgestelde adviezen worden indien mogelijk eerst ter kennisgeving verstrekt aan (leden van) het College van B&W, en de raad geeft indien gewenst nadere toelichting.
 2. Het is aan de raad haar adviezen aan het College van B&W al dan niet te delen met anderen, zoals de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug.

Transparantie

 1. De rol, samenstelling en werkwijze van de raad is voor het publiek zichtbaar op de gemeentelijke website. De functie van de raad en het statuut zijn hier gepubliceerd.