De riolering in Dennenhorst en de omliggende straten, Van Bijenlaan, Esmeijerlaan, Schotellaan, Ninaber van Eijbenlaan en Du Celliée Mullerlaan in Driebergen-Rijsenburg zijn aan vervanging toe. Het riool is in slechte staat. Door te weinig wortelruimte voor de bomen en te kleine plantvakken ontstaat er schade aan de verharding. Klachten over de riolering en de verharding in de straat zijn bij ons bekend en waren onder andere aanleiding voor het project ‘Vervanging riolering en herinrichting Dennenhorst en omgeving’.

Bestaande situatie en complexiteit

Het ruimtelijk beeld in de Dennenhorst en aangrenzende woonstraten kenmerkt zich door grote bomen in een symmetrische laanbeplanting. Het verschil aan boomsoorten vertegenwoordigt bovendien een belangrijke ecologische waarde. Met name voor bijen in de omgeving. Bewoners waarderen de groene, lommerrijke uitstraling van deze straten en is voor veel mensen de reden is geweest om in deze buurt te gaan wonen. Maar de bomen die zo belangrijk zijn voor het groene karakter van de wijk, zijn voor een deel bovenop de riolering aangeplant en voor een deel op de asbestcementleidingen. Naast de opgave om het oude riool te verwijderen, vormt de saneringsopgave van deze leidingen een extra moeilijke factor.

Zoektocht behoud bomen

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met de bewoners, het Groenberaad en de nutsbedrijven gezocht naar de optimale oplossing en er alles aan gedaan om zo mogelijk de bestaande bomen te behouden. Helaas blijkt deze ambitie uiteindelijk niet haalbaar. Een eventuele ondergrondse combinatie van het nieuwe rioolstelsel met kabels en leidingen onder de rijweg is niet mogelijk in bereikbaarheid, veiligheid en het beheer. Om deze redenen zijn de huidige laanbomen in de straten niet te behouden. Op 19 november 2019 heeft het college het inrichtingsmodel ‘bomenrij’ vastgesteld als toekomstbestendig en samenhangend kader voor rioolvervanging en herinrichting van de wijk Dennenhorst.

Update 10 februari 2022

In juni 2021 spraken we nog de verwachting uit dat de werkzaamheden voor het herinrichten van Dennenhorst e.o. eind 2021 zouden beginnen. Dat is niet het geval en de werkzaamheden zijn wegens een bezwaar en beroep tegen de kapvergunningen vertraagd. De rechtbank behandelt op 21 april 2022  het beroep tegen de kapvergunningen en gebruikelijk is dat het vonnis dan enige weken later wordt uitgesproken.

Planning

Ervan uitgaand dat de gemeente in het gelijk wordt gesteld, kunnen de kapwerkzaamheden wegens het broedseizoen in oktober 2022 starten. Voor de aansluitende civiele werkzaamheden hebben we vanwege de krapte in personeel en al geplande nutswerkzaamheden, begin 2023 weer de mogelijkheid om het kabel- en leidingwerk voor Dennenhorst in te plannen. Dit betekent dat we met het opbreken van de straat en het rioolwerk na de jaarwisseling 2022-2023 beginnen. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de zomervakantie 2023 zijn afgerond. De aanplant van de nieuwe bomen vindt dan in november 2023 plaats.

Conclusie nader onderzoek naar overwinterplaatsen

Voor een aantal bomen was aansluitend op een ‘bomencheck’ een nader onderzoek nodig om vast te stellen of deze bomen als overwinterplaats in gebruik zijn. De uitslag van het ‘Inventarisatierapport Natuuronderzoek Dennenhorst’ (oktober 2021) is dat er geen overwinterplekken zijn aangetroffen. Daaruit trekken we de conclusie, dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn en dat de bomen gekapt mogen worden. De rapporten staan op deze webpagina.

Staat van de woningen in het projectgebied

Voor bijna alle panden is er een interieur en exterieur opname gedaan. Deze opname is bedoeld om de situatie vast te leggen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. We gaan deze opname niet opnieuw doen. Mocht u na de opname en voor december dit jaar wijzigingen aan uw woning hebben aangebracht, waarvan u vindt dat deze alsnog moeten worden vastgelegd, dan kunt u contact opnemen met de projectleider. Dan kan via het e-mailadres dennenhorst@heuvelrug.nl.

Asfalt- en grondonderzoek

In het voorjaar 2021 is er een asfalt- en grondonderzoek gedaan tot op de ontgravingsdiepte van riolering, kabels en leidingen. De uitslag is dat het asfalt teerhoudend is en er geen bodemverontreinigingen zijn aangetroffen.

Update 07 juni 2021

In de tweede en derde week van juni wordt er een asfalt-, bodem- en grondwateronderzoek gedaan tot op de ontgravingsdiepte van riolering en kabels en leidingen. Dit is nodig om te onderzoeken of er geen bodemverontreinigingen zijn en zodoende een veilige werkomgeving te kunnen vaststellen. Daarnaast wordt de kwaliteit van het bodemmateriaal bepaald. Bij dit onderzoek worden er gaten in de weg geboord en grond- en asfaltmonsters genomen. Ook wordt in iedere straat een peilbuis voor grondwater geplaatst. In deze peilbuis wordt de komende maanden de hoogte van het grondwater gemeten om tijdens de uitvoering in 2022 het grondwater op een vergelijkbaar niveau te houden. Al deze onderzoeken geven weinig tot geen hinder.

In eerdere berichtgeving hebben wij gemeld dat het kappen van de bomen in twee fases gebeurd. In fase 1 zouden 74 bomen welke bewezen geen nesten bevatten en ook niet naast een mogelijk bewoonde boom staan gekapt worden. Op 1 april zijn 48 bomen gekapt, zijn 23 bomen niet gekapt omdat er bezwaar tegen de kapvergunning is ingediend en zijn er drie vergunningsvrije bomen blijven staan wegens waargenomen nieuw nesten. De bezwaarprocedure loopt nog.

Het ecologisch onderzoek van de bomen in de tweede kapronde duurt tot in het najaar. Een tussentijds resultaat van de eerste onderzoekronde is dat er geen winternesten in de holtes van de bomen zijn aangetroffen. Wij verwachten daarom dat het kappen (fase 2) in de herfst van 2021 of in de winter mogelijk is.

Update 25 maart 2021

Om het op 5 januari 2021 vastgestelde ‘Definitiedocument Dennenhorst’ te kunnen uitvoeren, worden er een aantal bomen gekapt. Het kappen gebeurt niet zonder gedegen onderzoek en oog voor de dieren die erin wonen. In 2020 is een dergelijk onderzoek uitgevoerd en hieruit is gekomen welke bomen in het voorjaar kunnen worden gekapt en welke nader onderzoek nodig hebben en welke pas na het broedseizoen kunnen worden gekapt. De eerste bomen, waarvoor geen kapvergunning nodig is en waarin geen nesten zijn aangetroffen, worden begin april gekapt. Ook bomen waarvoor een kapvergunning is verleend, worden gekapt, tenzij er bezwaar wordt ingediend. In dat geval is het kappen van die bomen afhankelijk van de afhandeling van eventuele bezwaren.

In het najaar van 2021 is het aanvullend faunaonderzoek afgerond naar beschermde diersoorten in de bestaande bomen. Door de volgorde van het kappen van bomen wordt op zijn vroegst eind 2021 met de eerste werkzaamheden aan nutsvoorzieningen, riolering en wegen begonnen. Doordat het ontwerp, inclusief een her(be)plantingsplan zorgvuldig gemaakt is, verwachten wij dat bezwaren tegen de kapvergunning worden afgewezen.

Update 05 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug heeft op 5 januari 2021 het ‘Definitiedocument Dennenhorst’ met de daarbij behorende plantekeningen als ‘Definitief Ontwerp’ vastgesteld.  Het is een toekomstbestendig en samenhangend ontwerp voor rioolvervanging en de herinrichting van de wijk Dennenhorst in Driebergen-Rijsenburg. Hieraan is een breed en intensief participatietraject met bewoners, nutsbedrijven, Groenberaad en de gemeente voorafgegaan. Het definitiedocument vormt dan ook de afronding van het participatieproces en een toetsingskader van het project voor zowel de technische uitwerking als de realisatie. Het vastgestelde Definitiedocument is te raadplegen bij onderstaande documenten.

Nieuwe groene inrichting

In de nieuwe situatie kunnen acht beeldbepalende bomen aan de Dennenhorst behouden worden. Kenmerkend in de nieuwe opzet zijn de brede groenvakken met grote bomen aan een kant van de straat. Hiermee wordt aangesloten op bestaande stedenbouwkundige kwaliteiten, het herstellen van de natuurwaarde en het vergroten van de biodiversiteit. De rijweg wordt bestraat met gebakken klinkers. Aan weerszijden komen bredere trottoirs. Onder de grond komt er ruimte om het regenwater duurzaam af te koppelen en de kabels en leidingen te vernieuwen. Ook is er ruimte voor toekomstige ontwikkelingen die passen binnen de energietransitie van de gemeente.

Uit het participatietraject is de wens gekomen voor het extra aanplanten van twintig grotere bomen in verschillende woonstraten met als eindbeeld één gesloten bomenrij. Hiermee komt het totaal aantal te planten bomen op tachtig. In het ontwerptraject hebben de bewoners per straat hun eigen boomsoort uitgekozen. Tijdens de realisatiefase worden de bewoners per straat uitgenodigd om bij de boomkweker de nieuwe bomen uit te komen zoeken.

Verder zijn de opritten naar de woningen, die de groenstroken doorkruisen, uitgewerkt in grasbetonstenen waardoor de groenstrook visueel doorloopt en het groenbeeld wordt versterkt. In de groenstroken worden voorjaarbollen aangeplant en met een bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid. De natuurwaarde en de biodiversiteit van de groenstructuur wordt zo versterkt.

Parkeersituatie en verkeerssnelheid rond de Dennenhorst

Ook voor de parkeeroverlast nabij de rijwoningen van Woningbouwcoöperatie Heuvelrug Wonen aan de Dennenhorst is in het definitief ontwerp een duurzame oplossing uitgewerkt. Aan het begin van de Schotellaan komen bij de woningbouwcoöperatie acht extra openbare parkeerplaatsen. Om de parkeeroverlast en het ‘wild-parkeren’ in de groenstroken in de andere woonstraten te voorkomen, worden betonbanden met ‘sierpaaltjes’ geplaatst. De gemeente neemt een verkeersbesluit om in het plangebied de maximale snelheid van 30 km/h in te stellen.

Besluitvorming college

Het college heeft tijdens het besluitvormingsproces de volgende doelstellingen bij de afweging betrokken: het behoud en de verduurzaming van de groenstructuur en het oppervlakte groen, het stimuleren van de biodiversiteit, het inpassen van duurzaam waterbeheer, het toekomst- en levensloopbestendig inrichten van de openbare ruimte voor alle doelgroepen in de wijk, de herinrichting zoveel mogelijk laten aansluiten op het groenstructuurplan, de bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten en het herstel van natuur- en groenwaarden.

Vervolgactie

Nadat het college het ‘Definitiedocument Dennenhorst’ op 15 oktober 2020 met de daarbij behorende plantekeningen als het ‘Definitief Ontwerp’ heeft vastgesteld, wordt het inrichtingsplan in 2021 technisch uitgewerkt en beschreven in een bestek. Na de aanbesteding- en gunningsprocedure wordt vanaf eind 2021 gestart met de realisatie.

Definitiedocument 15 oktober 2020

Flyer voor bewoners Dennenhorst e.o.

Oudere documenten

Overige documenten