De riolering in Dennenhorst en de omliggende straten, Van Bijenlaan, Esmeijerlaan, Schotellaan, Ninaber van Eijbenlaan en Du Celliée Mullerlaan in Driebergen-Rijsenburg zijn aan vervanging toe. Ook is er schade in de straat ontstaan door bomen en beplanting. Klachten over de riolering en schade in de straat zijn onder andere aanleiding voor het project ‘Vervanging riolering en herinrichting Dennenhorst en omgeving’.

De werkzaamheden worden uitgevoerd om de riolering en tegelijkertijd de nutsvoorzieningen (zoals waterleiding en stroomkabels) te vervangen. De werkzaamheden zijn gestart op dinsdag 22 augustus in de Du Celliée Mullerlaan. De planning en fasering van dit project staat op deze webpagina. Let wel: de planning kan verschuiven (bijvoorbeeld door weersomstandigheden of vertraging in de levering van materialen). Wij passen de planning aan zodra er verschuivingen zijn.

Wat gaat er gebeuren in Dennenhorst en omliggende straten

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de straat inclusief trottoirs opengebroken, de nieuwe riolering aangelegd en daarna de oude riolering verwijderd. In de meeste straten komt op de plek waar de oude riolering lag de nieuwe waterleiding en elektrakabels. Deze kunnen dus pas worden aangelegd als het rioolwerk afgerond is. Vervolgens worden de plantvakken met ondergrondse groeiruimtes aangebracht waarna de straat weer wordt dicht gemaakt en opnieuw bestraat.

In de ene straat duren de werkzaamheden langer dan in een andere straat. Dit hangt af van de lengte van de straat en de complexiteit van de werkzaamheden kan per straat ook verschillen.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Stuur dan een e-mail naar dennenhorst@heuvelrug.nl.

Planning herinrichting Dennenhorst en omgeving januari 2024

Door de zeer hoge grondwaterstand is het lastiger om de rioolwerkzaamheden correct en binnen de gestelde planning uit te voeren. In januari is onderzoek gedaan naar de bodemopbouw en de grondwaterstromen, zodat het bemalingsplan aangepast kan worden. Nu worden de vervolgwerkzaamheden weer uitgevoerd, zie planning hieronder.

 • Fase 1: afgerond
 • Fase 2: afgerond
 • Fase 3: afgerond
 • Fase 4: afgerond
 • Fase 5A: afgerond
 • Fase 5B: deel tussen Esmeijerlaan en van Bijnenlaan: 7 maart tot 12 april, resterende deel tot aan de Hoofdstraat vanaf 25 maart tot en met 24 mei
 • Fase 6: afgerond
 • Fase 7: 4 maart tot en met 19 april
 • Fase 8: nog onbekend

Wilt u op de hoogte blijven van dit project?

Download dan de Bouwapp en installeer deze op uw telefoon:

 • Download en installeer de BouwApp. De bouwApp is beschikbaar voor zowel IOS als Android. Zie bij vragen ook de website: https://www.debouwapp.nl/download-de-bouwapp/(externe link) 
 • Ga naar Zoek (met afbeelding loepje)
 • Zoek op het project: Dennenhorst Driebergen
 • Selecteer dit project en klik op volgen

Update 01 maart 2023

Uitkomst van de bezwaar- en beroepsprocedure tegen het kappen van de bomen

Op  20 juni 2022 heeft de rechtbank Utrecht een vonnis gewezen over de rechtmatigheid van het verlenen van de kapvergunning voor Dennenhorst waartegen bezwaar is gemaakt. Hiermee is het bezwaar en beroep tegen het verlenen van deze kapvergunning afgewezen. De indieners hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Het voeren van deze bezwaar- en beroepsprocedure zorgde ervoor, dat het kappen van bomen werd uitgesteld. De bezwaar procedure leidt automatisch tot verlenging van de geldigheidsduur van de verleende kapvergunningen tot 20 juni 2023. De gemeente heeft de bomen in de week van 11 tot en met 13 januari 2023 gekapt.

Planning: beschikbaarheid bouwmaterialen en nieuwe inzichten waterberging

Door nieuwe inzichten over klimaatverandering en nieuwe uitgangspunten voor het verwerking van regenwater is het rioolontwerp opnieuw bekeken. Het rioolontwerp is aangevuld met twee plekken, waar bergingskratten in de ondergrond worden aangebracht. Het regenwater, dat in die kratten komt, infiltreert -siepelt door-  in de ondergrond.

Gezien de levertijden op buizen, putten en gebakken straatstenen, nu 3 respectievelijk 6 maanden, en de verwachting dat dit komende tijd zo blijft, heeft de gemeente eind december de bestelling van gebakken bestratingsmateriaal gedaan.  Deze stenen zijn daardoor vanaf juli 2023 leverbaar. De verwachte start van de werkzaamheden van project Dennenhorst is juni 2023.

In- en exterieur opname

In 2021 zijn de status van de binnen- en buitenzijde van de woningen op Dennenhorst opgenomen in een zogenaamde ‘in- en exterieur opname’. Mogelijk hebben huiseigenaren op Dennenhorst in de tussentijd een verbouwing gedaan. Het is verstandig om voor deze panden het in- en exterieur onderzoek (gedeeltelijk) nog een keer uit te voeren, om onduidelijkheid bij eventuele schade door werkzaamheden op Dennenhorst te vermijden. Mocht u een verbouwing hebben gedaan of is er in 2021 nog geen opname geweest en wilt u die alsnog laten uitvoeren? Dan kan dat nog kosteloos in april en mei 2023. U kunt daarvoor tot 10 april contact opnemen met de projectleider: joris.jansen@heuvelrug.nl.

Eerdere updates

Update 10 februari 2022

In juni 2021 spraken we nog de verwachting uit dat de werkzaamheden voor het herinrichten van Dennenhorst e.o. eind 2021 zouden beginnen. Dat is niet het geval en de werkzaamheden zijn wegens een bezwaar en beroep tegen de kapvergunningen vertraagd. De rechtbank behandelt op 21 april 2022  het beroep tegen de kapvergunningen en gebruikelijk is dat het vonnis dan enige weken later wordt uitgesproken.

Planning

Ervan uitgaand dat de gemeente in het gelijk wordt gesteld, kunnen de kapwerkzaamheden wegens het broedseizoen in oktober 2022 starten. Voor de aansluitende civiele werkzaamheden hebben we vanwege de krapte in personeel en al geplande nutswerkzaamheden, begin 2023 weer de mogelijkheid om het kabel- en leidingwerk voor Dennenhorst in te plannen. Dit betekent dat we met het opbreken van de straat en het rioolwerk na de jaarwisseling 2022-2023 beginnen. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de zomervakantie 2023 zijn afgerond. De aanplant van de nieuwe bomen vindt dan in november 2023 plaats.

Conclusie nader onderzoek naar overwinterplaatsen

Voor een aantal bomen was aansluitend op een ‘bomencheck’ een nader onderzoek nodig om vast te stellen of deze bomen als overwinterplaats in gebruik zijn. De uitslag van het ‘Inventarisatierapport Natuuronderzoek Dennenhorst’ (oktober 2021) is dat er geen overwinterplekken zijn aangetroffen. Daaruit trekken we de conclusie, dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn en dat de bomen gekapt mogen worden. De rapporten staan op deze webpagina.

Staat van de woningen in het projectgebied

Voor bijna alle panden is er een interieur en exterieur opname gedaan. Deze opname is bedoeld om de situatie vast te leggen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. We gaan deze opname niet opnieuw doen. Mocht u na de opname en voor december dit jaar wijzigingen aan uw woning hebben aangebracht, waarvan u vindt dat deze alsnog moeten worden vastgelegd, dan kunt u contact opnemen met de projectleider. Dan kan via het e-mailadres dennenhorst@heuvelrug.nl.

Asfalt- en grondonderzoek

In het voorjaar 2021 is er een asfalt- en grondonderzoek gedaan tot op de ontgravingsdiepte van riolering, kabels en leidingen. De uitslag is dat het asfalt teerhoudend is en er geen bodemverontreinigingen zijn aangetroffen.


Update 07 juni 2021

In de tweede en derde week van juni wordt er een asfalt-, bodem- en grondwateronderzoek gedaan tot op de ontgravingsdiepte van riolering en kabels en leidingen. Dit is nodig om te onderzoeken of er geen bodemverontreinigingen zijn en zodoende een veilige werkomgeving te kunnen vaststellen. Daarnaast wordt de kwaliteit van het bodemmateriaal bepaald. Bij dit onderzoek worden er gaten in de weg geboord en grond- en asfaltmonsters genomen. Ook wordt in iedere straat een peilbuis voor grondwater geplaatst. In deze peilbuis wordt de komende maanden de hoogte van het grondwater gemeten om tijdens de uitvoering in 2022 het grondwater op een vergelijkbaar niveau te houden. Al deze onderzoeken geven weinig tot geen hinder.

In eerdere berichtgeving hebben wij gemeld dat het kappen van de bomen in twee fases gebeurd. In fase 1 zouden 74 bomen welke bewezen geen nesten bevatten en ook niet naast een mogelijk bewoonde boom staan gekapt worden. Op 1 april zijn 48 bomen gekapt, zijn 23 bomen niet gekapt omdat er bezwaar tegen de kapvergunning is ingediend en zijn er drie vergunningsvrije bomen blijven staan wegens waargenomen nieuw nesten. De bezwaarprocedure loopt nog.

Het ecologisch onderzoek van de bomen in de tweede kapronde duurt tot in het najaar. Een tussentijds resultaat van de eerste onderzoekronde is dat er geen winternesten in de holtes van de bomen zijn aangetroffen. Wij verwachten daarom dat het kappen (fase 2) in de herfst van 2021 of in de winter mogelijk is.


Update 25 maart 2021

Om het op 5 januari 2021 vastgestelde ‘Definitiedocument Dennenhorst’ te kunnen uitvoeren, worden er een aantal bomen gekapt. Het kappen gebeurt niet zonder gedegen onderzoek en oog voor de dieren die erin wonen. In 2020 is een dergelijk onderzoek uitgevoerd en hieruit is gekomen welke bomen in het voorjaar kunnen worden gekapt en welke nader onderzoek nodig hebben en welke pas na het broedseizoen kunnen worden gekapt. De eerste bomen, waarvoor geen kapvergunning nodig is en waarin geen nesten zijn aangetroffen, worden begin april gekapt. Ook bomen waarvoor een kapvergunning is verleend, worden gekapt, tenzij er bezwaar wordt ingediend. In dat geval is het kappen van die bomen afhankelijk van de afhandeling van eventuele bezwaren.

In het najaar van 2021 is het aanvullend faunaonderzoek afgerond naar beschermde diersoorten in de bestaande bomen. Door de volgorde van het kappen van bomen wordt op zijn vroegst eind 2021 met de eerste werkzaamheden aan nutsvoorzieningen, riolering en wegen begonnen. Doordat het ontwerp, inclusief een her(be)plantingsplan zorgvuldig gemaakt is, verwachten wij dat bezwaren tegen de kapvergunning worden afgewezen.


Update 05 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug heeft op 5 januari 2021 het ‘Definitiedocument Dennenhorst’ met de daarbij behorende plantekeningen als ‘Definitief Ontwerp’ vastgesteld.  Het is een toekomstbestendig en samenhangend ontwerp voor rioolvervanging en de herinrichting van de wijk Dennenhorst in Driebergen-Rijsenburg. Hieraan is een breed en intensief participatietraject met bewoners, nutsbedrijven, Groenberaad en de gemeente voorafgegaan. Het definitiedocument vormt dan ook de afronding van het participatieproces en een toetsingskader van het project voor zowel de technische uitwerking als de realisatie. Het vastgestelde Definitiedocument is te raadplegen bij onderstaande documenten.