Zorgen of verward gedrag melden

In een crisissituatie belt u altijd 112. Bij meldingen via 112 kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet hiervoor toestemming geven. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Meldpunt Bezorgd

Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Denkt u dat iemand psychische hulp nodig heeft? Laat het ons weten via het online Meldformulier Bezorgd

Wanneer doet u een melding?

U kunt een melding doen als iemand problemen heeft op het gebied van:

  • psychiatrie
  • verslaving
  • sociaal isolement
  • vervuiling
  • overlast
  • maatschappelijke/sociale problemen

Na uw melding onderzoeken de Sociale Dorpsteams of iemand al bekend is bij hulpverleners. Is dat niet het geval? Dan gaan hulpverleners naar de persoon toe en maken een inschatting van de situatie. Zij brengen de zorgen in kaart om te bepalen wat er aan ondersteuning nodig is. 

Meldformulier Bezorgd

Meldpunt Verward gedrag

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het mogelijk maken van verplichte zorg. Dit gebeurt niet alleen in specialistische instellingen. Behandeling in de eigen woon- en leefomgeving is het uitgangspunt. Verplichte zorg blijft een uiterste redmiddel. Wij werken samen met verschillende partijen in het bieden van passende zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.

U kent iemand met verward gedrag

Maakt u zich zorgen om iemand met verward gedrag, die zelf geen hulp vraagt of wil? Is deze persoon mogelijk om de een of andere reden niet (meer) in beeld bij een zorginstelling of huisarts? Bent u bang dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt door verward gedrag?

Hoe melden?

U kunt uw zorgen met ons delen via het online formulier Melding persoon met verward gedrag. Of neem telefonisch contact op met de Sociale Dorpsteams voor advies: iedere werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur via (0343) 56 58 00. Laat buiten deze tijden een boodschap achter op de voicemail. U wordt dan de eerstvolgende werkdag teruggebeld.

Waarom melden?

Zodra er iets met iemand uit uw omgeving niet goed gaat bent u vaak een van de eersten die dat merkt. Melden is dan erg belangrijk om te voorkomen dat de situatie ernstig wordt. Diegene waarover de melding gaat kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Wij werken samen met diverse partijen om in overleg met betrokkene en familie te komen tot de beste oplossing.

Wat gebeurt er met een melding?

De Sociale Dorpsteams onderzoeken na uw melding of er hulp nodig is. En zo ja, welke. Voldoet de melding aan de voorwaarden van de Wet verplichte GGZ? Dan geven wij opdracht voor een ‘verkennend onderzoek’. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. Ook wordt er gekeken of een psychiatrische stoornis een rol speelt.

Kan er anoniem gemeld worden?

De Wet verplichte GGZ geeft bewust geen mogelijkheid om anoniem te melden. Wij kunnen u dan als dat nodig is, vragen om extra toelichting. Ook kunnen wij u dan informeren over de voortgang van uw melding. U kunt er wel voor kiezen om richting degene over wie u gemeld heeft anoniem te blijven. Dit geeft u aan als de Sociale Dorpsteams contact met u opnemen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan niet met diegene delen.

Krijgt de melder informatie over het verkennend onderzoek?

Melder is naaste familie

Is de melder een naast familielid van de betrokkene dan hoort deze binnen veertien dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als de melder het niet eens is met de uitkomst dan heeft deze het wettelijke recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.

Melder is geen naaste familie

Is de melder geen naast familielid van de betrokkene? Dan kunnen wij geen informatie geven over de uitkomst.

Wat is verplichte zorg?

Verplichte zorg betekent dat andere personen vergaande besluiten kunnen nemen voor de persoon waar het om gaat. De persoon mag wel zijn wensen laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling zijn of thuis. Men heeft ook recht op rechterlijke bijstand en hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon.