De gemeente heeft een globaal bestemmingsplan opgesteld ter voorbereiding op de verkoop van deze locatie. De gemeentelijke projectleiding heeft daartoe in 2018 met omwonenden gesproken op drie bewonersavonden.

Van 6 april tot en met 17 mei 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan Sportlaan 67, Driebergen-Rijsenburg ter inzage gelegen. Zodra de beantwoording van de binnengekomen zienswijzen is geweest, worden de zienswijzen aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan aangeboden.

Vervolgtraject

Van eventuele zienswijzen zal een aparte nota worden gemaakt. De zienswijzen zullen aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan worden aangeboden.

Mitigerende maatregelen

In verband met de aangetroffen zandhagedis, levendbarende hagedis en hazelworm zijn er al mitigerende maatregelen uitgevoerd op basis van de ontheffing van de Provincie in het kader van de WNB.

In september 2020 werd begonnen met het vangen van de reptielen en de verplaatsing naar het verderop nieuw gecreëerde leefgebied.

De door weersverslechtering in het najaar 2020 uitgestelde wegvangactie van de reptielen is op 10 mei 2021 hervat. Er zijn inmiddels in twee maanden tijd bij dagelijkse controle 50 zandhagedissen en 45 hazelwormen gevangen en naar hun nieuwe habitat overgezet. Wat betreft de zandhagedissen zijn er niet heel veel meer te verwachten in het plangebied, kijkend naar wat bekend is over aantalsdichtheden. Over hazelworm is minder bekend; ze zijn niet bijzonder territoriaal waardoor er veel bij elkaar kunnen zitten. Doorgaans vindt men de meeste hazelwormen in mei en juni, maar door het koude voorjaar kan dit iets naar achter zijn geschoven. In de maand juli zal het afvangen van de reptielen nog voortgang vinden.

Daarna zal het terrein voor wat betreft de Wet natuurbescherming worden vrijgegeven voor de aanstaande ontwikkeling; ook dan blijven de geplaatste reptielenschermen staan om herkolonisatie van het plangebied te voorkomen. 

Tevens worden werkzaamheden uitgevoerd voor het structureel uitputten van de aangetroffen Japanse Duizendknoop op het terrein.

Als bijlage vindt u de planning van de bestemmingsplan- en aanbestedingsprocedure. De planning is aan verandering onderhevig; de verwachte verkoopdatum van deze specifieke locatie wordt mede daardoor bepaald.

Bouwprogramma

  • Maximaal 49 woningen, waarvan 16% sociaal, 57% midden segment en 27% duur;
  • Maximale bouwhoogte van 10 meter
  • Groen aan weerszijden van perceel A1471 wordt zoveel als mogelijk behouden.