Driebergen-Rijsenburg Sportlaan 67 (voormalige gemeentewerf)

Onherroepelijk inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitgesteld door beroep tegen het bestemmingsplan

Tegen het door de raad op 29 september 2022 vastgestelde bestemmingsplan 'Sportlaan 67 te Driebergen' is binnen de geldende beroepstermijn (19 november 2022 tot en met 30 december 2022) beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep is ontvankelijk verklaard. Er zal door de Raad van State beoordeeld worden of de beroepen gegrond zijn en daarmee dus of het bestemmingsplan correct is vastgesteld.

Op voorliggend plan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de procesregels die op de beroepsprocedure van toepassing zijn. In de Crisis- en herstelwet staan namelijk andere procesregels voor de behandeling van dergelijke beroepszaken dan gebruikelijk. De afdeling Bestuursrechtspraak streeft ernaar de zaak versneld te behandelen. De termijn van orde houdt in dat geprobeerd wordt binnen zesentwintig weken na afloop van de beroepstermijn uitspraak doen. De uitspraak werd in het najaar van 2023 verwacht. 

Bij navraag is gebleken dat door achterstanden bij de Raad van State de termijn niet haalbaar is gebleken. Tot op heden is aan de partijen (te weten de indieners van het bezwaar en de gemeente) nog geen zittingsdatum bekend gemaakt. Zodra een planning bekend is, maakt de gemeente die bekend op deze projectpagina.

https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep

Actueel

Vanaf vrijdag 22 maart 2024 worden tijdens het groeizame seizoen hovenierswerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De werkzaamheden bestaan uit het maaien van de grasvelden (afhankelijk van weersomstandigheden wekelijks of om de week), afronding van de Japanse Duizendknoopbestrijding en uit het onderhouden van het terrein om herhuisvesting van reptielen te voorkomen.

Deze onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd tot het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Verkoop

Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is wordt de locatie middels een tenderprocedure met een prijsvraag verkocht, waarbij de plannen aan de voorgeschreven verkoopvoorwaarden worden getoetst en vervolgens beoordeeld worden.

Wet Natuurbescherming

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben aan de gemeente een ontheffing verleend, met zaakkenmerk Z-WNB-RI-REG-2019-2552 op grond van de Wet Natuurbescherming (Publicatiedatum maandag 25 mei 2020). Aan de aan de ontheffing verbonden voorwaarden is voldaan en daarmee zijn de ecologische werkzaamheden voor het project Sportlaan afgerond. Het terrein is voor wat betreft de Wet natuurbescherming vrijgegeven voor de aanstaande ontwikkeling. In opdracht van de gemeente pleegt landaannemer BVeld structureel onderhoud op het terrein ter bestrijding van de Japanse Duizendknoop en ten behoeve van het permanent ongeschikt houden van het terrein voor reptielen.

Bouwprogramma

  • Maximaal 44 woningen, waarvan 16% sociaal, 57% midden segment en 27% duur;
  • Maximale bouwhoogte van 10 meter
  • Groen aan weerszijden van perceel A1471 wordt zoveel als mogelijk behouden.