Onherroepelijk inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitgesteld door beroep tegen het bestemmingsplan

Tegen het door de raad op 29 september 2022 vastgestelde bestemmingsplan “Sportlaan 67 te Driebergen” is binnen de geldende beroepstermijn (19 november 2022 tot en met 30 december 2022) beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep is ontvankelijk verklaard. Er zal door de Raad van State beoordeeld worden of de beroepen gegrond zijn en daarmee dus of het bestemmingsplan correct is vastgesteld.

Op voorliggend plan is de Crisis en Herstelwet van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de procesregels die op de beroepsprocedure van toepassing zijn. In de Crisis- en herstelwet staan namelijk andere procesregels voor de behandeling van dergelijke beroepszaken dan gebruikelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak is verplicht de zaak versneld te behandelen. Verder moet zij binnen zesentwintig weken na afloop van de beroepstermijn uitspraak doen. Een uitspraak wordt in het najaar van 2023 verwacht.

https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep(externe link)

Raadsbehandeling Beeldkwaliteitsplan Sportlaan 67 - Driebergen

Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug heeft dinsdag 10 januari 2023 ingestemd de raad voor te stellen om het ‘Beeldkwaliteitsplan Sportlaan 67 - Driebergen’ vast te stellen en in te stemmen met de Nota van beantwoording van de Zienswijzen op het ‘Beeldkwaliteitsplan Sportlaan 67 - Driebergen’. De vaststelling en instemming vinden plaats door middel van de zogenaamde BOB-cyclus. In drie overleggen (Beeldvormend, Oordeelvormend en Besluitvormend) zal de gemeenteraad oordelen of het ‘Beeldkwaliteitsplan Sportlaan 67 - Driebergen’, zoals voorgelegd door het college, vastgesteld kan worden. De raadsbehandeling van het ‘Beeldkwaliteitsplan Sportlaan 67 - Driebergen’ en de nota van zienswijzen start met de beeldvormende raadsvergadering op maandag 2 februari 2023.

Actuele grond-en bodemwerkzaamheden ter voorbereiding op verkoop

De Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug een ontheffing verleend, met zaakkenmerk Z-WNB-RI-REG-2019-2552 op grond van de Wet Natuurbescherming (Publicatiedatum maandag 25 mei 2020). Aan de aan de ontheffing verbonden voorwaarden is voldaan en daarmee zijn de ecologische werkzaamheden voor het project Sportlaan afgerond. Het terrein is voor wat betreft de Wet natuurbescherming vrijgegeven voor de aanstaande ontwikkeling. 

De uitgevoerde werkzaamheden van grond-egalisatie maken het mogelijk om het terrein structureel van Japanse Duizendknoop te kunnen ontdoen en het terrein permanent ongeschikt te houden voor reptielen.

Bouwprogramma

  • Maximaal 44 woningen, waarvan 16% sociaal, 57% midden segment en 27% duur;
  • Maximale bouwhoogte van 10 meter
  • Groen aan weerszijden van perceel A1471 wordt zoveel als mogelijk behouden.