Onherroepelijk inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitgesteld door beroep tegen het bestemmingsplan

Tegen het door de raad op 29 september 2022 vastgestelde bestemmingsplan “Sportlaan 67 te Driebergen” is binnen de geldende beroepstermijn (19 november 2022 tot en met 30 december 2022) beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep is ontvankelijk verklaard. Er zal door de Raad van State beoordeeld worden of de beroepen gegrond zijn en daarmee dus of het bestemmingsplan correct is vastgesteld.

Op voorliggend plan is de Crisis en Herstelwet van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de procesregels die op de beroepsprocedure van toepassing zijn. In de Crisis- en herstelwet staan namelijk andere procesregels voor de behandeling van dergelijke beroepszaken dan gebruikelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak is verplicht de zaak versneld te behandelen. Verder moet zij binnen zesentwintig weken na afloop van de beroepstermijn uitspraak doen. Een uitspraak wordt in het najaar van 2023 verwacht.

https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep(externe link)

Beeldkwaliteitsplan Sportlaan 67 – Driebergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend gemaakt dat de gemeenteraad op 23 maart 2023 het Beeldkwaliteitsplan voor de Sportlaan 67 - Driebergen als aanvulling op de nota Ruimtelijke kwaliteit heeft vastgesteld.

Wet Natuurbescherming

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben aan de gemeente een ontheffing verleend, met zaakkenmerk Z-WNB-RI-REG-2019-2552 op grond van de Wet Natuurbescherming (Publicatiedatum maandag 25 mei 2020). Aan de aan de ontheffing verbonden voorwaarden is voldaan en daarmee zijn de ecologische werkzaamheden voor het project Sportlaan afgerond. Het terrein is voor wat betreft de Wet natuurbescherming vrijgegeven voor de aanstaande ontwikkeling. In opdracht van de gemeente pleegt landaannemer BVeld structureel onderhoud op het terrein ter bestrijding van de Japanse Duizendknoop en ten behoeve van het permanent ongeschikt houden van het terrein voor reptielen.

Actueel

Op maandag 9 oktober 2023 starten hovenierswerkzaamheden. Daarvoor zal in de ochtend groot materieel voorbij komen. In de daaropvolgende week zal op donderdag 19 of vrijdag 20 oktober voor afronding van de werkzaamheden in de ochtend (rond 08.30 uur) ook breed materieel naar het terrein moeten kunnen.  Als vooraankondiging vraagt de hovenier daarmee rekening te houden door zoveel mogelijk aan 1 kant te parkeren. Op woensdag 18 oktober horen omwonenden op welke dag gevraagd wordt aan 1 zijde ofwel op eigen terrein te parkeren.

Bouwprogramma

  • Maximaal 44 woningen, waarvan 16% sociaal, 57% midden segment en 27% duur;
  • Maximale bouwhoogte van 10 meter
  • Groen aan weerszijden van perceel A1471 wordt zoveel als mogelijk behouden.