Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. De Omgevingswet vervangt 26 wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed.  Provincies, waterschappen en gemeenten krijgen met deze wet te maken. Net als inwoners die een initiatief willen starten.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. 

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Voor u is het goed om te weten dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken voordat zij een vergunning aanvragen.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • In het nieuwe digitale Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
  • Elke gemeente moet een omgevingsvisie hebben. Dit gaat over het toekomstbeeld en wat inwoners en de gemeente belangrijk vinden in hun leefomgeving.
  • De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er komen ook andere regels in te staan, bijvoorbeeld over geluid, bodem of duurzaamheid.
  • Als een vergunningaanvraag niet voldoet aan het omgevingsplan, organiseert de gemeente een ‘omgevingstafel’. Bij zo’n bijeenkomst denken alle benodigde partijen (bijvoorbeeld ook de brandweer, of het waterschap) mee over het initiatief en wat er nodig is om aan alle regels te kunnen voldoen. De initiatiefnemer kan de uitkomsten hiervan verwerken in zijn vergunningaanvraag. Onze gemeente werkt al sinds dit jaar met omgevingstafels.
  • Vanaf 1 januari moet de gemeente in 8 weken een besluit nemen over een vergunningaanvraag. In sommige gevallen wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
  • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van u als initiatiefnemer dat u met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie.
  • Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen of verbouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Voorlopig geldt de Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw, zoals woningen, bijgebouwen met meerdere verdiepingen en recreatiewoningen. Meer informatie leest u op: https://www.stichtingibk.nl/informatie-over-de-wkb(externe link).

Participatie

Als u een plan of initiatief heeft, dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u in uw plan rekening kunt houden met hun belangen. Bij uw vergunningaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren.

Het is altijd goed om de omgeving al vroeg te betrekken bij uw plan. Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen, wordt het vaak een beter plan of krijgt u meer begrip voor uw plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen. In bepaalde gevallen stelt de gemeente participatie verplicht.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of een vergunningaanvraag ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet (dus vóór 1 januari 2024)? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de huidige wetgeving. U moet wel zorgen dat u alle stukken op tijd inlevert. Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Stuur dan een mail naar omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl.