Een recreatieverblijf is bedoeld voor recreatief gebruik. U mag er dus niet permanent (vast) wonen. Dit houdt in dat u daar niet uw hoofdverblijf mag hebben. De gemeente treedt vanaf 2022 handhavend op tegen permanente bewoning op recreatieterreinen. Op deze pagina leest u hier meer over. Ook leest u of en hoe of u in aanmerking kunt komen voor een gedoogbesluit en hoe u dit kunt aanvragen.

Persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het bewonen van een recreatieverblijf op een vakantiepark

Personen die op of voor 31 oktober 2003 in een recreatieverblijf zijn gaan wonen en daar sindsdien onafgebroken in wonen, kunnen in aanmerking komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Hieronder treft u de voorwaarden aan waaraan u moet voldoen:

Het gaat om bewoning van een recreatieverblijf op: 

 • EuroParcs Resort De Heuvelrug
 • Landal Amerongse Berg
 • Camping ’t Eind
 • Camping Boschlust
 • Camping De Hoge Linde
 • Camping De Steeg
 • Camping Eijkelenburg
 • Camping Gerstee
 • Camping Het Leersumse Veld
 • Camping Meck
 • Camping Oud Meijenhorst
 • Caravanterrein De Heihoek
 • Heulweg 10
 • Landgoed Ginkelduin
 • Noord-West Kanje
 • Recreatiedorp Den Ossenberg
 • Vakantiecentrum De Halm
 • Vakantiecentrum De Maarnse Berg
 • Vakantiepark Bonte Vlucht
 • RCN Vakantiepark Het Grote Bos

De permanente bewoning is aantoonbaar, daarbij gelet op de samenhang van alle beschikbare feiten en omstandigheden, gestart voor of op 31 oktober 2003 en heeft sindsdien onafgebroken plaatsgevonden.

De bewoner staat ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres van het recreatieverblijf.

Het recreatieverblijf voldoet aan de minimale eisen van (brand)veiligheid voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit 2012.

Voorwaarden gedoogbeschikking 

 • De beschikking wordt op naam verstrekt aan de aanvrager c.q. hoofdbewoner en diens op de peildatum inwonende meerderjarige huisgenoten. Eventuele op het moment van verstrekking van de beschikking inwonende kinderen worden niet apart op de beschikking vermeld. Dit betekent dat eventuele kinderen slechts in het recreatieverblijf mogen wonen indien één of beide ouders/verzorgers daar ook wonen.
 • Personen die na de peildatum zijn komen inwonen bij de hoofdbewoner vallen niet onder de beschikking. Dit geldt ook voor eventuele kinderen ouder dan 18 jaar die na de peildatum (opnieuw) zijn komen inwonen bij de hoofdbewoner.
 • De beschikking is persoons- én objectgebonden en is niet overdraagbaar.
 • De beschikking komt te vervallen indien degene aan wie deze is verstrekt verhuist of overlijdt. Een beschikking geldt dus niet voor eventuele rechtsopvolgers.
 • De beschikking kan niet worden overgeschreven op een ander recreatieverblijf.
 • Nadat de beschikking is vervallen mag het recreatieverblijf nog uitsluitend gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.

Gedoogbeschikking aanvragen

Als u meent in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking, dan vraagt u deze bij de gemeente aan. Het aanvragen van een persoonsgebonden gedoogbeschikking kost € 425,-. Deze kosten worden achteraf, na het afhandelen van uw aanvraag, bij u in rekening gebracht. Dit geldt voor zowel een toewijzing of afwijzing van uw aanvraag.

U kunt uw aanvraag per post sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, postbus 200, 3940 AE in Doorn. U kunt uw aanvraag ook indienen via info@heuvelrug.nl

Vermeld in uw aanvraag in ieder geval:

 • Uw volledige voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Het adres van het recreatieverblijf waar u woont. Geef op een plattegrond van het vakantiepark aan waar uw recreatieverblijf zich precies bevindt. Voeg deze plattegrond toe aan uw aanvraag.
 • Volledige namen en geboortedata van eventueel bij u inwonende personen, zoals partner en/of kinderen.
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Als u niet op of voor 31 oktober 2003 in de Basisregistratie personen bent ingeschreven op het adres van uw recreatieverblijf, maar daar wel op of voor die datum bent gaan wonen, dan moet u dit aantonen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen aan de hand van één of meer van de onderstaande stukken. U moet kopieën van de stukken waar u een beroep op doet bij uw aanvraag voegen.

Bescheiden waaruit blijkt dat het recreatieverblijf in de aangifte inkomstenbelasting is opgegeven als eigen woning en door de Belastingdienst als zodanig is aangemerkt;

Een polis voor een ziektekostenverzekering waarbij als adres van de bewoner het adres van het recreatieverblijf is vermeld;

Bescheiden waaruit blijkt dat sprake is van een door burgemeester en wethouders genomen besluit over de bekostiging van leerlingenvervoer vanaf het adres van het recreatieverblijf;

Jaaropgaven van inkomen van de aanvrager met het adres van het recreatieverblijf;

Bescheiden van een uitkeringsinstantie of pensioenfonds waaruit blijkt dat u een uitkering of pensioen heeft op het adres van het recreatieverblijf;

Bescheiden waaruit blijkt dat u op het adres van het recreatieverblijf huursubsidie of huurtoeslag heeft ontvangen.

 • Datum van de aanvraag
 • Uw handtekening

Herstructurering EuroParcs en De Ossenberg

De vakantieparken EuroParcs en De Ossenberg voeren een herstructurering uit op hun terrein. Een herstructurering is een andere inrichting van (een deel van) het recreatieterrein. Om deze herstructureringen mogelijk te maken, hebben EuroParcs en De Ossenberg eind 2021 huurovereenkomsten opgezegd en beëindigd per einde 2022. Dit heeft veel onrust en zorgen met zich meegebracht en kan dit mogelijk nog steeds doen. 

Wij hebben als gemeente geen invloed op het beëindigen van huurovereenkomsten. Daarbij gaat het om een privaatrechtelijke zaak tussen de eigenaar van het vakantiepark en de huurders. 

Betrokken huurders kunnen wel een beroep doen op rechtsbijstand. Of contact opnemen met HISWA-RECRON, de belangenvereniging voor recreatieondernemers, via telefoonnummer (033) 303 97 00, of per e-mail info@hiswarecron.nl. Zij kunnen u informeren over uw rechten en plichten,

Wij begrijpen dat sommige huurders die permanent in een recreatieverblijf wonen op zoek moeten naar vervangende woonruimte. En dat dit financiële gevolgen kan hebben. Wij verwachten van EuroParcs en De Ossenberg dat zij bij het beëindigen van overeenkomsten de rechten en plichten die daaruit voortvloeien respecteren.

Als u permanent in het recreatieverblijf woont en als gevolg van het beëindigen van de huurovereenkomst in de problemen komt, kunt u contact opnemen met de Sociale Dorpsteams. Zij hebben geen beschikking over woningen, maar kunnen u wel begeleiden en ondersteunen in uw situatie. Informatie over de Sociale Dorpsteams vindt u op www.samenopdeheuvelrug.nl(externe link).

Bestemmingsplan en beleidsnota recreatieterreinen

Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan is een juridisch bindend stuk en geldt voor iedereen, dus voor u als inwoner, maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf.

Eind 2021 is het bestemmingsplan Recreatieterreinen Utrechtse Heuvelrug door de raad vastgesteld. Ook is de beleidsnota Niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven vastgesteld. 

Lees meer over het bestemmingsplan en de beleidsnota.

Bewonen van een ander recreatieverblijf

Het gedoogbeleid geldt niet voor het bewonen van een recreatieverblijf dat zich niet op een vakantiepark bevindt (de zogenoemde solitaire recreatieverblijven). Het gedoogbeleid geldt ook niet voor recreatieverblijven die zich op één van de volgende recreatieterreinen bevinden:

 • Veenestein in Overberg
 • Nieuw Wildenbrug in Leersum
 • Het Meeuwennest in Leersum
 • Willem van Abcoudelaan 23 Driebergen
 • Traaij 291 Driebergen
 • Traaij 293d Driebergen
 • De Stamerhoef in Maarn 

Voor deze locaties geldt het gewone handhavingsbeleid van de gemeente. 

Vaak gestelde vragen en antwoorden

Er zijn veel vragen over of het is toegestaan een vakantiewoning permanent te bewonen. En waarom het wel of niet mag. Lees de vaak gestelde vragen en antwoorden.