Met de Regionale Energiestrategie (RES) leveren alle energieregio's in Nederland een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering. Een van de belangrijkste stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is stoppen met fossiele energie en overstappen op duurzame energiebronnen. In de RES staat per regio welke keuzes worden gemaakt om de afspraken uit het Klimaatakkoord te halen.

zonnepanelen op huis

Regionale energiestrategie regio Utrecht

Onze gemeente hoort bij de energieregio U16. Daarin werken vier waterschappen, de provincie en 16 gemeenten samen aan de RES. Zij hebben onderzocht waar en hoe in onze regio het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen we kunnen gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte voor zonnevelden? Kunnen we in onze gemeente windturbines plaatsen? Zijn die plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Alle ambities en keuzes staan beschreven in de RES 1.0 van de Regio U16.

Lokale bijdrage: 0,088 TWh

De 30 energieregio’s van ons land gaan samen in 2030 minstens 35 terawattuur (TWh) elektriciteit op een duurzame manier opwekken. De regio U16 neemt daarvan 1,8 TWh voor haar rekening: vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 540.000 huishouders en een derde van het totale energieverbruik in de regio. Van die 1,8 TWh komt 0,088 TWh in 2030 uit onze gemeente. Die opbrengst willen we bereiken met zonnepanelen op grote daken en zonnevelden. Het aantal zonnepanelen op grote daken neemt snel toe en voor zonnevelden worden al enkele plannen uitgewerkt. Voor windenergie heeft de raad besloten nog geen specifieke zoekgebieden aan te wijzen.

Toelichting op wat 1 THw is

Inwoners blijven meedenken

Nu de Regionale energiestrategie is vastgesteld (september 2021), werkt onze regio samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken organisaties verder aan de RES. We blijven in gesprek over de plannen en het concreet maken van zoekgebieden voor zonnevelden, en over mogelijke alternatieven. Iedere twee jaar wordt de RES geactualiseerd en aangevuld met initiatieven uit de regio. Het is de bedoeling dat gemeenten uiterlijk in 2025 vergunningen verlenen voor projecten voor het grootschalig opwekken van elektriciteit uit de RES. Zo blijft Utrechtse Heuvelrug als onderdeel van de regio U16 stappen zetten naar minder CO₂ uitstoot: in 2030 en verder. In 2050 willen we volledig energieneutraal zijn.

Bekijk de RES 1.0 van onze regio

Waarom duurzame energie opwekken?

Bekijk de onderstaande video.