Aanleiding

Onze gemeente heeft geld gekregen uit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De gemeenteraad had het college gevraagd om mee te doen aan de ‘Open Oproep: Vitale Steden en Dorpen #2’ van dit Stimuleringsfonds. Onze inzending was Verdicht wonen en duurzaam winkelen op de Utrechtse Heuvelrug. Met als onderwerp ‘Supermarktplein AH Doorn’.

Het geld is voor een (vervolg)onderzoek naar 'dorpse verdichting'. Dat is het bouwen van meer woningen binnen een dorp, mét behoud van het dorpse karakter en uitstraling. Hier gaat het om een onderzoek naar het anders invullen van het gebied bij het Supermarktplein AH Doorn. Wij werken samen met Paul Roncken (provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit), IMOSS en Mies Architectuur, de grondeigenaren, de supermarkthuurder, omwonenden en inwoners van Doorn. Informatie over de ontwerpstudie en het bijbehorende advies staan op de website van PARK.

Projectinformatie

Een verdiepend onderzoek naar het vitaler maken van het historische dorpscentrum. Ruimtelijk én sociaalmaatschappelijk en economisch. Een opgave met meerdere grondeigenaren en met een doordachte aanpak. Het resultaat dat wij willen is een breed gedragen initiatief voor de AH-locatie. Dat de eigenaren in een vervolgproces uit kunnen werken.

Onderzoeksvraag

'Met welk programma, welk ruimtegebruik en welke aanpassing in bereikbaarheid en mobiliteit, is in de kern van het dorp Doorn de ontwikkeling van een supermarkt te combineren met substantiële woningbouwverdichting?'

Een verdiepend onderzoek is een praktische manier om wensen uit de samenleving en het gemeentelijk en provinciaal beleid te verbinden met belangen van de grondeigenaren. Wij zijn ‘aanjager’ van dit project en brengen marktpartijen en belangstellenden uit de omgeving van de AH-locatie bij elkaar.

Plan van aanpak

De verkenning duurt drie maanden. Er moet zoveel mogelijk kennis, ambitie en creativiteit bij elkaar worden gebracht en ideeën en mogelijkheden opgehaald worden. Vertrekpunt voor het onderzoek is de studie ‘Dorps Verdichten’.

Bij de AH-locatie in Doorn zijn meer grondeigenaren betrokken. Wij hebben geen grond in het gebied. Maar we kunnen wel samen met de provincie, de marktpartijen en de omgeving, de partijen bij elkaar brengen. Vervolgens zijn er twee verkenningen naast elkaar: een omgevings- en een marktverkenning.

De uitkomsten gebruiken we voor een ontwerpend onderzoek waarbij het verbeelden van mogelijkheden centraal staat. Te onderzoeken of de voorgestelde oplossingen haalbaar zijn. De laatste stappen in het onderzoek zijn de conclusies weergeven en een advies opstellen voor een vervolgproces (zie figuur hieronder).

Figuur omgevingsverkenning

Samenwerkende partijen

 • Ontwerpbureaus IMOSS uit Amersfoort en Mies Architectuur uit Ede
 • Grondeigenaren en exploitanten
 • Paul Roncken, provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Om direct aanwonenden en andere geïnteresseerden uit het dorp te betrekken bij de ontwerpstudie gebruiken we omgevingsparticipatie.

Participatie

De samenwerking tussen eigenaren en omgeving is belangrijk. Vooral door de markt en de omgeving te verkennen. In korte tijd werken we veel samen met de deelnemers om zoveel mogelijk informatie en creativiteit bij elkaar te brengen. Iedere verkenning heeft een eigen samenstelling, samenwerkingsvorm en dynamiek.

Processtappen:

 • Stap 1 Omgevings- en marktverkenning
 • Stap 2 Ontwerpend onderzoek
 • Stap 3 Doorrekening
 • Stap 4 Conclusies en aanbevelingen

De informatie wordt per fase met deelnemende partijen gedeeld, zodat iedereen op de hoogte is en betrokken kan blijven.

Participatie tijdens de processtappen

De omgevingsverkenning bestaat uit een fysieke en een maatschappelijke analyse. Fysiek: ruimtelijk onderzoek naar de omgeving. Maatschappelijk: hoe kijken mensen in de omgeving naar de plek rond Albert Heijn. Dit doen we in de volgende stappen:

 • Een ‘open call for interest’ aan alle inwoners van Doorn
 • Eerste bijeenkomst. Iedereen wordt uitgenodigd om verwachtingen, wensen en knelpunten te benoemen (beperkt aantal door coronamaatregelen)
 • Tweede bijeenkomst waarin we resultaten uit de eerste bijeenkomst laten zien in scenario’s, waarop men kan reageren

Tijdens een marktverkenning (expertsessie) onderzoeken we de wensen van eigenaren en exploitanten van het (winkel)vastgoed. Trends en ontwikkelingen in het winkellandschap, de maatschappelijke rol van winkels en de economische toekomst. Onderdelen zoals bereikbaarheid, parkeren, bevoorrading en zichtbaarheid nemen we hierin mee.

Een tweede onderdeel van de marktverkenning gaat over woningbouw. We dagen de markt uit om vanuit het perspectief van de ontwikkelaar uitspraken te doen over programma, woningtypes en aantallen. Ook voor de marktverkenning komen er twee bijeenkomsten.

De uitkomsten van de omgevings- én de marktverkenning is de input voor het ontwerpend onderzoek. Met de focus op de verbeelding van verschillende mogelijkheden.

Ontwerpers (IMOSS/MIES) en ambtelijke vakdisciplines van de gemeente voeren in ateliervorm verschillende alternatieven uit in een ontwerpend onderzoek. In overleg met de PARK bepalen we een voorkeursmodel. Dit model wordt in de laatste bijeenkomst als output van het ontwerpend onderzoek gepresenteerd.

In een derde afsluitende bijeenkomst komen de twee sporen van de maatschappelijke analyse en marktanalyse bij elkaar. We laten zien wat de ontwerpstudie heeft opgeleverd en gaan met de aanwezigen in gesprek over de uitkomsten. De reacties van de verschillende partijen worden meegenomen in de uiteindelijke conclusies en een advies over het vervolgproces.

Doorlooptijd

De ontwerpstudie heeft een maximale doorlooptijd van drie maanden (februari tot en met april 2022). Het Stimuleringsfonds creatieve industrie bepaalt die doorlooptijd. Hieruit komt de volgende (globale) planning:

 • Omgevingsverkenning: week 5 tot en met week 8
 • Marktverkenning: week 5 tot en met week 8
 • Ontwerpend onderzoek: week 8 tot en met week 13
 • Presentatie massastudie en verbeelding: week 13
 • Doorrekening: week 13 tot en met week 14
 • Formulering conclusies en aanbevelingen: week 14 en 15
 • Oplevering eindproduct: 26 april 2022

Data voor participatiebijeenkomsten worden op deze website geplaatst. Uitnodigingen kunt u via verschillende mediakanalen vinden.

De afgelopen tijd is er gewerkt aan het verkennend onderzoek naar toekomstige mogelijkheden van verdicht wonen en duurzaam winkelen in Doorn. De uitkomsten hiervan zijn ingediend bij het Stimuleringsfonds voor beoordeling en publicatie. Naar verwachting wordt het college begin september geïnformeerd over de uitkomsten en de beoordeling. Daarna worden er uitkomsten gepubliceerd op de deze projectpagina.

Contact

Voor vragen of het aanleveren van ideeën en reacties kunt u mailen naar AH-locatie.Doorn@heuvelrug.nl.

Omgevingsavond 23 februari

In februari was de enquête over de leefomgeving en beleving van de locatie rond de Albert Heijn supermarkt. Er kwamen 124 reacties binnen. Geïnteresseerden die wilden meedenken konden dat in de vragenlijst aangeven. Op 23 februari was er een omgevingsavond met een aantal van deze geïnteresseerden. Deelnemers met verschillende belangen rond deze locatie. Paul Roncken van PARK lichtte het onderzoek over het voortraject tot deze fase toe. Bureau IMOSS gaf een toelichting op de analyse van het gebied als het gaat om wonen, winkelen en leefbaarheid. Enkele resultaten uit de enquête zijn in de presentatie meegenomen. Op deze avond is opgehaald wat deelnemers belangrijk vinden over de leefomgeving rond de Albert Heijn-locatie. Alles samen wordt gebruikt voor het verkennend onderzoek. Op 6 april worden de uitkomsten met deze groep deelnemers gedeeld. Inwoners met ideeën kunnen deze sturen naar het e-mailadres AH-locatie.Doorn@heuvelrug.nl.