De Adviesraad Sociaal Domein adviseert over maatregelen die zijn gebaseerd op bestaande nationale en internationale afspraken. Op deze pagina staan verwijzingen naar Nederlandse en internationale afspraken op het gebied van ondersteuning door de overheid aan kwetsbare mensen. Uw rechten maar ook wat uw plichten daarbij. Wij proberen de basis van maatregelen over voorzieningen aan te geven: Nederlandse wetten en regelgeving maar deels ook onderliggende internationale afspraken waar Nederland zich aan moet houden. Zo kunt u in het algemeen zien of u recht hebt op een bepaalde voorziening maar ook of u aan bepaalde verplichtingen moet voldoen.

Nederlandse wetten die van belang zijn: de Jeugdwet(externe link), de Participatiewet(externe link), de Wet maatschappelijke ondersteuning(externe link) en de inclusieagenda met daarin de afspraken om discriminatie van mensen met een beperking tegen te gaan.

Internationale afspraken zijn vastgelegd in verdragen die Nederland heeft onderschreven en waarmee onze eigen, Nederlandse, wetten worden gemaakt. De Jeugdwet bijvoorbeeld, is gebaseerd op het Verdrag van de rechten van het kind(externe link). En maatregelen tegen discriminatie van gehandicapten zijn gebaseerd op het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking(externe link). Beide verdragen zijn aangenomen door de Verenigde Naties. Daarna heeft Nederland deze verdragen 'geratificeerd'. Dat betekent dat ze via de genoemde Nederlandse wetten, ook gelden voor de Nederlandse situatie.

De maatregelen van de gemeente zijn op basis van de bestaande wetten en moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen in de internationale verdragen. De Adviesraad Sociaal Domein vindt het haar taak om maatregelen van de gemeente naast de bestaande wetten te leggen. En als dat kan ook te toetsen aan internationale afspraken én daarin inspiratie te vinden voor verbetering van maatregelen.