Inwoners, organisaties, ondernemers en gemeente; samen zorgen we voor een veilige, gezonde en schone leefomgeving. Zaken als geluid, lucht- en bodemkwaliteit, geur- en lichthinder en de sanering van asbestdaken, monitoren we samen met de provincie en het rijk. We doen wat nodig is om te voldoen aan de wettelijke normen en waar het kan zetten we extra stappen.

Met voorlichting, beleid en milieuregels willen we er als gemeente voor zorgen dat de hoge kwaliteit van onze leefomgeving blijft én verder verbetert. Steeds meer inwoners en andere betrokkenen helpen daarbij, door mee te denken en zich in te zetten. Zo blijft Utrechtse Heuvelrug een gemeente waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren.

Schone Lucht Akkoord

Net als veel andere Nederlandse gemeenten, heeft onze gemeente het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het doel van dit akkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten is de luchtkwaliteit in heel Nederland blijvend te verbeteren. We hebben een actieplan Luchtkwaliteit opgesteld en monitoren de luchtkwaliteit op de Heuvelrug. Zo willen we bereiken dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven.

Verantwoord hout stoken

Er zijn steeds meer mensen die gezondheidsklachten ervaren door luchtverontreiniging als gevolg van houtrook. Mensen met gevoelige luchtwegen, ouderen en kinderen kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare)verbrandingsgassen. De gemeente kan hout stoken niet verbieden, zeker gezien de huidige energiecrisis. Maar we kunnen wel rekening met elkaar houden. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt. Er is daarom een flyer beschikbaar met tips om verstandig te stoken. Deze flyer kunt u ophalen in de bibliotheken, bij de Kleurenwaaier in Maarsbergen en bij rijwielhandelaar Van den Brink in Overberg.

Lees meer op de webpagina Verantwoord hout stoken.

Wonen zonder geur-, licht- en geluidhinder

Wonen op de Utrechtse Heuvelrug betekent wonen van een rustige, schone omgeving. Maar ook in onze gemeente is soms sprake van geluidhinder, bijvoorbeeld nabij het spoor of drukke verkeerswegen. Bij klachten wordt er een akoestisch onderzoek gedaan en volgen er zo nodig maatregelen. Ook de regels over geluidhinder staan in de nieuwe Omgevingswet. Net als de regels voor licht- en geurhinder. Met klachten kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

Asbest

Asbestvezels inademen kan slecht zijn voor de gezondheid, daarom zijn we er extra voorzichtig mee. Sinds 1994 mag het materiaal niet meer worden verwerkt. Wanneer u als particulier (delen van)een bouwwerk gaat slopen of renoveren, gelden er regels en verplichtingen. Op de pagina Asbest verwijderen leest u er meer over. Vanwege de risico’s voor gezondheid en milieu was een landelijk verbod afgekondigd vanaf 2024. Dit verbod is echter in 2020 vanwege de betaalbaarheid en omvang van het probleem gesneuveld. Om eigenaren van asbestdaken toch te stimuleren hun dak te saneren, hebben we als gemeente in 2020 de (landelijke) Samenwerkingsverklaring  Asbestdaken ondertekend.

Wilt u uw asbestdak laten vervangen of laten slopen? Dan kunt u misschien een lening krijgen vanuit de Leningregeling asbestdaken van de provincie Utrecht en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Meer informatie hierover staat op de pagina Leningregeling asbestdaken.

Natuur wet en regelgeving blijft ook van toepassing van verwijderen van asbest. Beschermde dieren zoals uilen, vleermuizen en andere soorten hebben vaak hun vaste rust en verblijfplaats onder asbestdaken. Verwijderen van asbest is dan ook zondermeer toegestaan.

Meer informatie over natuur wetgeving: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/groene-wetten-en-regels#natuurbescherming.

Bij vragen hier over kunt u de provincie benaderen als bevoegd gezag.

Eisen aan de bodem

Een gezonde bodem is het fundament van een gezonde leefomgeving. In de Omgevingswet (die ingaat op 1-1-2023) staat aan welke eisen de bodem moet voldoen. In onze gemeente is de kwaliteit van de bodem op de meeste plekken ruim voldoende om veilig op te wonen. Dat willen we graag zo houden, daarom wordt de bodem regelmatig onderzocht en waar dat nodig is gesaneerd. De RUD Utrecht registreert en behandelt meldingen waarbij een sterke verontreiniging is aangetroffen. Momenteel zijn er twee langlopende saneringstrajecten in onze gemeente de Acacialaan in Doorn en  de Traaij in Driebergen.

Een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke bodembeleid zijn de regels met betrekking tot bodembeheer. Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) regelt landelijk het grondstromenbeleid. In het Bbk zijn regels opgenomen over het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de landbodem. In regionaal verband is een Nota Bodembeheer en een bodemkwaliteitskaart (BKK) met een Bodemfunctieklassenkaart vastgesteld. Door één BKK en dezelfde regels te hanteren kan ontgraven grond vaker worden hergebruikt binnen de regio. De grond hoeft dan niet te worden afgevoerd naar een reiniging/stort en dus worden kosten bespaard. 

Omgevingswet: alles in één

In de Omgevingswet zijn alle losse wetten en regelingen die er nu zijn voor onze leefomgeving in één wet gebundeld. Wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het gebruik van grond en van gebouwen die daarop staan én de bescherming daarvan is daarin geregeld.