In de nota 'scenario analyse grondexploitaties' wordt beschreven welke locaties de gemeente Utrechtse Heuvelrug de komende jaren zal verkopen, op welke wijze en volgens welke planning. Op deze en onderliggende pagina's vindt u alle informatie.

Conform het raadbesluit uit 2015 “scenario analyse grexen” en het raadsbesluit uit 2020 “Herijking Ruimtelijke kaders en Woningaantallen Grexlocaties) zullen de locaties verkocht worden wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is.

Alle plangebieden worden in zijn geheel te koop aangeboden middels openbare verkoopprocedures, waarop ingeschreven kan worden door zowel ontwikkelaren als CPOgroepen, die zich als ontwikkelende partij hebben geformeerd. De locatie Van Bennenkomweg (Doorn) en Sportlaan (Driebergen) zullen middels een tenderprocedure met een prijsvraag worden verkocht, waarbij de plannen aan de voorgeschreven verkoopvoorwaarden worden getoetst en vervolgens beoordeeld worden.

De overige locaties worden openbaar in verkoop gebracht middels een nog te selecteren makelaar. De gemeente zelf verkoopt geen losse kavels.

Na de gemeentelijke verkoop van een locatie zal de gegunde ontwikkelende partij bekend worden gemaakt op de desbetreffende projectsite.
Vanaf dat moment wordt de ontwikkelaar aanspreekpunt voor informatie over voortgang van het bouwproces, de verkoopprocedure van de nieuwbouwwoningen op de betreffende locatie (en wellicht losse kavels indien een ontwikkelende partij daarvoor kiest).

U vindt alle informatie op deze en onderliggende webpagina's

De gemeente draagt geen verantwoording voor afwijkende informatie op andere websites. De gemeente brengt (reeds) geregistreerde ontwikkelaren, particulieren en CPO-partijen die zich per e-mail gemeld hebben bij de projectleiding, op de hoogte zodra een locatie in verkoop gaat. Wij treden niet met individuele partijen in overleg over de procedure. Voor de voortgang van het proces adviseren wij u eveneens de onderliggende projectpagina's te bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Weber. U kunt ook bellen met algemene nummer (0343) 56 56 00.